Överblick för projekt Nyteg 1997 (SMV KAP 0)

Det hela började i februari 1996. Vi bestämde oss då för att arrangera en stor lajv som skulle ta produktionssidan på allvar och vars främsta mål även skulle vara att bli en föregångare för bättre produktionsarhete. Vi enades om att att den bästa tiden skulle vara juni 1997. då skulle skolorna precis ha slutat och folk inte ha hunnit åka iväg på semester ännu. Detta datum ändrades senare som framgår nedan. Efter detta var det första vi gjorde att komma fram till en hällbar grundhistoria. Vi hade frän början valt att använda lajven Orodons Ord från 1991 som konceptuell förebild. Denna lajv. som Henrik varit med och arrangerat, hade en enkel men väl fungerande dramaturgisk lösning, vilket gjorde att vi sparade en hel del bekymmer på detta område som inte innefattade vårt huvudmål. Ett antal justeringar och modifikationer krävdes dock. Slutresultatet för vår del blev en lajv med färre fantasyinslag och mer folk. Vi optimerade också den småskaliga huvudintrigen till flera stycken. eftersom vi ville ha med fler deltagare.

Vi insåg vid denna tidpunkt också att det var mycket viktigt att definiera de mäl vi hade med att genomföra Nyteg. Situationen för Sveriges levande rollspelare blev med stormsteg sämre och sämre, dåliga arrangemang inom framförallt produktionsbiten avlöste varandra, inköpta resurser spreds för vinden och användes aldrig igen. Den lajv vi bestämt oss för att göra skulle vara en med god plantering och god fysisk och ekonomisk säkerhet. Vi skulle dokumentera arbetet noggrant så att alla andra lajvarrangörer skulle kunna ta del av våra erfarenheter. Resultatet av det arbetet är givetvis denna arrangörshandbok. Så mycket som möjligt av det som köptes in skulle efter evenemanget tillfalla föreningen Lilla Gillet så att det kunde återanvändas på senare lajver.

Under april-maj 1996 hade vi en mängd möten med Lilla Gillets styrelse. Anledningen var att de ville bedöma om projektet var tillräckligt välgenomtänkt för att drivas inom föreningen. Genom den utomordentligt noggranna kritik Nyteg då utsattes för växte den slutliga projektbeskrivningen fram. Nästa steg var att använda projektbeskrivningen till bidragsansökningar. Dessa skickades till SVEROK och SVEROK Stockholm i juni 1996 och till Stiftelsen framtidens kultur. Ungdomsstyrelsen och Arvsfonden i september. Av dessa avslogs så småningom endast den till Arvsfonden helt.

Under sommaren 1996 fortsatte vi med det det andra stora problemet (efter finansieringen) för lajvarrangörer: området. Vi bestämde oss för var området skulle behöva ligga för att vi inte skulle göra av med för mycket pengar i transporter och sedan begav vi oss till kartcentrum för att leta bland kartorna. Första rekningen. som inföll första veckan i augusti 1996, gick söderut frän stockholmsområdet.

Sju områden skulle rekas. Vi fann tre som var användbara, men tyvärr fick vi nej från samtliga markägare. Vi fick lov att fortsätta att leta. Enligt vår produktionsplan var vi tvungna att ha ett område färdigt till januari 1997. annars kunde vi inte garantera deltagarna en lajv och skulle vara tvungna att ställa in.

Under sommaren hade vi också etablerat kontakter på Studiefrämjandet. SVEROK. Ett Glas (som arrangerade Trenne byar 1994) och inom vår värdförening Lilla Gillet. Studiefrämjandet skulle stå för hjälp och kunnande inom administration och produktion, SVEROK stå som delfinansiär och lilla Gillet för kompetens och kontroll av det faktiska lajvarrangemanget. Av Ett Glas skulle vi till Nytegs saga låna den spelvärld som de hade skapat inför Trenne byar. Vi anser så här i efterhand att det har varit extremt viktigt att få ta del av erfarenheter och kunnande från annat håll än värt eget.

Utannonseringen av lajven Nyteg gjordes i mitten av sommaren 1996. Det fanns vid den här tiden fyra andra lajver som betecknade sig som stora och som skulle gå av stapeln sommaren 1997. Av dessa blev bara Nyteg av.

Hösten inleddes med skrivandet av vårt första deltagarutskick. Detta var planerat till november 1996 men kom inte ut förrän slutet av december. att skriva breven tog mer tid än väntat. Under hösten hann vi även med ytterligare en områdesrekning, denna gång åt nordväst och Bergslagen. Vi hade på förhand etablerat en kontakt med AssiDomäns informationsansvarige i Hedemora förvaltning och vi hade fått klartecken för tre områden i Ludvika distrikt. Novemberrekningen gick till dessa områden och även ett antal andra i omgivningen.

De områden vi i förväg hade fått ja till visade sig inte vara så bra som vi hade hoppats på. det var dock mycket bra att ha dessa som sista utväg eftersom de ändå fungerade. Det område som vi slutligen bestämde oss för ägdes av AssiDomän men låg i Skinnskattebergs distrikt. Till vår stora glädje var även skogsförvaltaren där positiv till vår förfrågan och området blev oss beviljat i början av december. Kontraktet skrevs slutgiltigt i slutet av januari. AssiDomäns förvaltare hade önskemål om att vi skulle flytta arrangemanget till juli för att vi inte skulle störa djurens barnkammare i juni. Detta tyckte vi var okej och lät informationen om detta gå ut på Internet och på rollansökningsformulären.

Under slutet av hösten och början av vintern hade vi många och intensiva möten med alla som skulle hjälpa oss att se till att arbetet blev bra och skedde under rätt former. Läget, när vi i mitten av januari började med vårt avlönade arbete, var alltså som följer: vi hade område,.vi hade finansiering, vi hade skrivit det första brevet och vi hade ett solidt produktionsupplägg. Nu kunde vi koncentrera oss på administrationen av deltagarna och intrigerna.

Vid den här tidpunkten började det komma anmälningar i forna av större eller mindre grupper som ville deltaga tillsammans. Den mesta av korrespondensen med dessa skedde genom någon av grupperna utsedd person. Vanligen över epost och telefon.

Vi började vår installering i de lokaler vi hade lätt ta över efter Studiefrämjandet med att köpa två datorer och annan kontorsutrustning. Det första vi gjorde var att inleda skrivandet av brev två. en uppgift där vi tog hjälp av Christopher Sandberg från Ett Glas som skrev ungefär två tredjedelar av detta utskick. Vi arbetade även på att finna lösningar på alla logistikproblem. Dessa lösningar skulle vi enligt uppgörelse presentera för styrelsen senast sista februari.

I mars utökades arbetsstyrkan med två ALU-anställda och en KPU-anställd. En av dem började i slutet av april på ett annat jobb, men de andra stannade projektet igenom. Dessa fick som sin första huvuduppgift att skapa en prototyp för en husmodell som var god nog för Nytegs scenografinivå och dessutom nedmonteringsbar. Arbetet med Nyteghuset kom att ta betydligt längre än väntat och vi kunde inte skicka ut byggbeskrivningar till deltagarna förrän i maj. Trots detta kunde alla grupper sätta igång att bygga då de hade planerat. i bör jan av sommaren.

I anslutning till våra olika deadlines för anmälning och betalning hopades deltagarnas gensvar. Uppskattningsvis två tredjedelar av deltagarna anmälde sig inte innan anmälningstiden precis skulle gå ut. Därför kunde vi inte förrän i april börja få så god överblick att vi kunde se hur ledningarna för de olika grupperna skulle se ut. Detta var en felskattning från vår sida. Vi hade antagit att deltagarna skulle lämna in sina rollansökningar tidigare och att vi skulle kunna förbereda intrigerna utifrån dessa. När denna plan brast var vi istället tvungna att ta in separata intrigskribenter som arbetade med att sammanställa intrigerna till alla roller som kommit in. Att lajvare anmäler sig så sent var den största missräkningen inför Nyteg. det medförde stor stress och av vår buffert på fyra veckor försvann tre.

En annan administrativ detalj som försvårade arbetet var att det ringde massor av intresserade och ställde frågor. Vi trodde att det skulle räcka med att skriva ut svaren på dessa frågor i breven men det visade sig inte räcka. Mycket mer tid än beräknat gick även åt till sådant som bokföring av betalningar och postande av utskick till de som betalat. Denna deltagaradministration tog sammanlagt ungefär en heltidstjänst i anspråk.

Vi hade under vår avlönade tid tre möten med Lilla Gillets styrelse. Dessa arbetades igenom ganska snabbt eftersom vi hade gjort det vi förutsatt oss att göra. Vi genomförde tre större rekningar av lajvområdet, en i mars då vi kontrollerade platsernas storlek och försökte finna intrigplatser och två i juni. På den första bekräftade vi platser och bestämde vad som skulle ställas upp och grävas ned var och på den andra vi städade vi området från skräp och annat störande. I stora drag kan man säga att i maj var arbetet inriktat på intrigförfattande och i juni på scenografi- och rekvisitatillverkning.

Brev tre, med all information om området, mat och säkerhet etc. kom ut tre veckor innan lajven. Vi hade velat ha ut det minst en månad innan lajven men det här fungerade också. Vid sidan av detta hade mycket tid ägnats ät mindre utskick för teirirfolket och byborna. det mesta i dessa hade skrivits av deltagarna själva men administrerats av oss.

Veckan innan lajven fanns alltid minst en arrangör på området, oftast fler. Dessutom hade vi god hjälp från engagerade deltagare. Bland annat så administrerades matdistributionen, stockbaken till husväggarna och mycket av byggledningen av deltagare.

De flesta förseningarna var som väntat i byn, de hade mest att bygga och därför svårast att hinna färdigt i tid. Trots detta lyckades vi, som första stora lajv på mycket länge, hålla tiden för lajvens start. I princip allting under själva evenemanget Nyteg gick som vi hade förväntat oss. Var erfarenhet säger att ungefär 80 procent av det arrangörerna har planerat inför en lajv går fel, mest på grund av att deltagarna inte gör som man har förväntat sig. Vi ansåg att vi inför Nyteg var så planerade att vi kunde räkna med en så bra siffra som 50 procents fel, men det gick bättre än så. Vi tror att endast 20-25 procent av det fiktionära arbetet inte gick som väntat. Lajven avlöpte alltså i stort som vi hade förväntat oss.

Nedmonterandet av husen och lägerplatserna samt städningen gick mycket bra. Det var förhållandevis mycket små insatser vi som arrangörer behövde göra efter att alla hade åkt hem. Att de allra flesta deltagare städade upp efter sig så bra beror med största sannolikhet på att den höga ansvarsnivå vi som arrangörer utstrålade smittade av sig. Eftersom allt som vi utlovat fungerade som det skulle tog även deltagarna sitt ansvar. Vi var ändå tillbaks till området tre gånger för städning och annat efterarbete. Sista gången gick vi igenom området med skogsförvaltaren och han var mycket nöjd med hur vi skött oss.

De sista tre avlönade veckorna för projekt Nyteg - 97 gick till arbete med redovisning, utvärdering, lagring och avveckling av kontor m m. Hösten 1997 har vi återigen arbetat ideellt med den slutliga redovisningen och skrivandet på denna bok.

Nytegs saga utspelade sig i den värld som skapades av Ett glas inför Trenne byar (1994). Anledningen till att vi lånade den världen var dels för att den är välskriven och passade våra behov, dels för att det skulle spara oss arbete och även för att vi ville skapa lite mer kontinuitet.

Handlingen under Nyteg kretsade kring en mycket liten och avlägsen duvländsk koloni, Bjelkes Nyteg. Duvrikes fiende Attmar gjorde anspråk på detta landområde och skickade dit en armédelegation. Detta tilltag avslöjades dock av duvländska spioner, varpå Duvrike skickade dit en egen delegation. När lajven började hade dessa båda grupper precis anlänt och slagit upp sina läger omkring två kilometer norr respektive söder om ortens huvudbosättning, den lilla byn Bjelkenäs. Under lajven kom konflikten att trappas upp både militärt och diplomatiskt. Mänga av soldatgrupperna var samtidigt sysselsatta med att hjälpa de medföljande vetenskapsmännen med att finna viktiga föremål som låg gömda i skogarna. I byn försökte byborna att förhålla sig bäst de kunde i den nya situation som uppstått, och diskutera inbördes om vilken ställning de skulle ta. Samma sak gällde ursprungsbefolkningen, teirir, som levde i skogarna runt omkring.

Alla deltagare på Nyteg ingick utan undantag i någon av dessa fyra storgrupper. På ett ungefär bestod Duvrikes delegation av 170 personer och Attmars av 160. 90 personer bodde i Bjelkenäs och 40 spelade teirir. Under Nyteg gällde en mycket hög nivå på rollspelande och utrustning. I princip ingen form av offlajv var tillåten och alla kläder och tält skulle vara uppsydda (t ex tillät vi endast medeltida tält och paviljonger, inga militärtält). Det enda undantaget var att vi använde latexboffer. Alla byns lite drygt 15 hus var av genuint trä och dessutom återanvändningsbara.

Tags: fantasy