Dramaturgi (SMV KAP 9)

Dramaturgi är samlingsnamnet för det som händer under en lajv, hur händelserna knyter in i varandra och utvecklas. Inom lajvrörelsen har den här delen ofta kallats för intriger eller handling men vi anser att det etablerade ordet dramaturgi är bättre som samlande begrepp, de andra beskriver egentligen delar av dramaturgin. Den definition vi arbetar utifrån går ut på att grundhandlingen eller scenariot är berättelsen sedd ur ett överblickande perspektiv, medan intriger står för berättelsen ur varje enskild karaktärs eller karaktärsgrupps perspektiv.

Vi vill i detta kapitel införa och/eller belysa vissa begrepp som vi anser nyttiga för skapandet av en lajv där alla spelare känner att de medverkar i handlingen på ett för dem givande sätt. Dessa begrepp är endast ett steg på väg mot en större kunskap om hur dramaturgin för levande rollspel kan fulländas. De får inte ses som slutgiltigheter, det vore hemskt om utvecklingen av lajvdramaturgi i stället för att ta fart avstannade i och med denna bok.